Анкетна карта за прилагането на изискванията на наредбата за управление на отпадъци
Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци от определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ) и предложения за подобряване
Проучването има за цел да установи нивото на приложение на Наредбата за управление на отпадъци от определени ППЕУ, както и да идентифицира предизвикателствата и проблемите при приложение на Наредбата.

Анкетата е анонимна, тя отразява Вашето лично експертно становище и данните от нея ще бъдат използвани в статистически и обобщен резултат от проучването.

Ако въпросите се отнасят за пластмасови продукти, които НЕ използвате, на всички възможности поставяйте „не“.

Включени са 34 въпроса от затворен и отворен тип. При част от въпросите са представени допълнителни пояснения за използваните термини. Работата с въпросника отнема не повече от 20 минути.

Подадените данни ще бъдат използвани за разработка на обобщени анализи.

Тази платформа се доразвива и поддържа по проект № BG05SFOP001-2.025-0204 „Оценка на ефективността и ефикасността на прилагането на законодателството за управление на отпадъци“ , финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.
2023 Българска стопанска камара